ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 – ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภาคฤดูร้อน/2559 ภาคการศึกษาที่1/2560
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 28 ต.ค. 59 เป็นต้นไป 4 เม.ย. 60 เป็นต้นไป 4 ก.ค. 60 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต (เซตวิชา) 8 - 15 พ.ย. 59 20 เม.ย. 60 11 - 13 ก.ค. 60
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต (รายวิชา) 18 - 25 พ.ย. 59 25 เม.ย. - 3 พ.ค. 60 18 -25 ก.ค. 60
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 7 ธ.ค. 59 12 พ.ค. 60 1 ส.ค. 60
ลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา 4 ม.ค. 60
เพิ่มวิชา

กำหนดชำระเงิน
ภายในวันที่ 8 ม.ค. 60
29 พ.ค. 60
เพิ่มวิชา

กำหนดชำระเงิน
ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 60
9 ส.ค. 60
เพิ่มวิชา

กำหนดชำระเงิน
ภายในวันที่ 11 ส.ค. 60
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 5 ม.ค. 60

กำหนดชำระเงิน
ภายในวันที่ 8 ม.ค. 60
30 พ.ค. 60

กำหนดชำระเงิน
ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 60
10 ส.ค. 60

กำหนดชำระเงิน
ภายในวันที่ 11 ส.ค. 60
เปิดภาคเรียน 9 ม.ค. 60 5 มิ.ย. 60 16 ส.ค. 60
ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดวิชา 10 - 13 ม.ค. 60 6 - 9 มิ.ย. 60 16 - 18 ส.ค. 60
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)
7 ก.พ. 60 4 ก.ค. 60
(เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ)
14 ก.ย. 60
แจ้งจบการศึกษาประจำภาคทางอินเทอร์เน็ต 9 ม.ค. - 7 มี.ค. 60 5 มิ.ย. - 5 ก.ค. 60 16 ส.ค. - 11 ต.ค. 60
ย้ายคณะ - ภาควิชา 6 - 10 ก.พ. 60 12 - 16 มิ.ย. 60 18 - 22 ก.ย. 60
ย้ายรอบ - 12 - 16 มิ.ย. 60 -
สอบกลางภาค 27 ก.พ. - 7 มี.ค. 60 3 - 5 ก.ค. 60 4 - 11 ต.ค. 60
เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับวิชาภาคปกติ) 3 เม.ย. - 2 พ.ค. 60 17 - 26 ก.ค. 60 1 - 29 พ.ย. 60
เพิกถอนวิชา (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) : บล็อกคอร์สที่ 1 16 ม.ค. - 10 มี.ค. 60 12 มิ.ย. - 4 ส.ค. 60 21 ส.ค. - 6 ต.ค. 60
เพิกถอนวิชา (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) : บล็อกคอร์สที่ 2 16 ม.ค. - 12 พ.ค. 60 12 มิ.ย. - 4 ส.ค. 60 21 ส.ค. - 1 ธ.ค. 60
สอบปลายภาค (สำหรับวิชาภาคปกติ) 3 - 12 พ.ค. 60 27 ก.ค. - 1 ส.ค. 60 30 พ.ย. - 12 ธ.ค. 60
สอบปลายภาค (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) : บล็อกคอร์สที่ 1 11 - 12 มี.ค. 60 5 - 6 ส.ค. 60 7 - 8 ต.ค. 60
สอบปลายภาค (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) : บล็อกคอร์สที่ 2 13 - 14 พ.ค. 60 5 - 6 ส.ค. 60 2 - 3 ธ.ค. 60
วันปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) 13 พ.ค. 60 2 ส.ค. 60 13 พ.ค. 60
วันปิดภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 15 พ.ค. 60 7 ส.ค. 60 4 ธ.ค. 60