สาขาวิชาภาพยนตร์

Film Department

ก้าวเข้าสู่ฟิล์มสคูล ที่เชื่อมต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับมืออาชีพด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและรูปแบบการเรียนการสอนเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในวงการและมีผลงานสร้างชื่อระดับนานาชาติ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ระดับ High-end สตูดิโอภาพยนตร์แบบครบวงจร ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน โรงภาพยนตร์ระบบดิจิทัลมาตรฐานอุตสาหกรรม รองรับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างคนทำหนังรุ่นใหม่ไฟแรงที่เปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การหาทุนสร้าง การประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย การนำเสนอโครงการอย่างมืออาชีพ รอบรู้ศาสตร์ภาพยนตร์เชิงลึกในฐานะที่เป็นสื่อศิลปะ และเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึงการสร้างแฟ้มผลงานในฐานะนักแสดงสำหรับสื่อดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อเชื่อมต่ออุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทยและสากล ตลอดจนโอกาสในการนำเสนอไอเดียแก่ผู้อำนวยการสร้างตัวจริงเพื่อผลิตผลงานป้อนสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์


หลักสูตรสาขาวิชาภาพยนตร์เน้นความเชี่ยวชาญ 4 ด้าน
- การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)
มุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตรอบด้าน ตั้งแต่การเขียนบท การกำกับ การบริหารงานกองถ่าย การกำกับศิลป์ การถ่ายภาพยนตร์ การลำดับภาพ การบันทึกและออกแบบเสียง ตลอดจนกระบวนการหลังการถ่ายทำตามมาตรฐานวิชาชีพ รองรับการทำงานทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ
- การบริหารงานภาพยนตร์ (Film Administration)
มุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับหน่วยธุรกิจ พัฒนาทักษะการนำเสนอแผนธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การตลาดและการจัดจำหน่าย การบริหารงานเทศกาลภาพยนตร์ การทำงบประมาณและแผนการถ่ายทำ การประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ แนวทางการสร้างเครือข่าย การจัดตั้งและดำเนินงานธุรกิจ การดำเนินกลยุทธ์การตลาด การสร้างสรรค์โอกาสในธุรกิจบันเทิง และโอกาสในการฝึกงานกับ บริษัทผลิตภาพยนตร์ สตูดิโอภาพยนตร์ บริษัทให้เช่าอุปกรณ์ (Equipment Rental Company) รวมถึงบริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา (Production House) ที่มีชื่อเสียง
- ภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก
(Film Studies and Alternative Filmmaking)

มุ่งพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ และการสำรวจพรมแดนใหม่ๆ ของศิลปะภาพยนตร์ เพื่อความเข้าใจในศาสตร์ และศิลปะภาพยนตร์ที่ลึกซึ้ง พร้อมโอกาสในการผลิตภาพยนตร์แนวศิลปะ แนวทดลอง หรือภาพยนตร์สารคดี และโอกาสในการส่งผลงานเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงโอกาสในการเป็นบรรณาธิการ คอลัมนิสต์และทีมผู้ผลิตนิตยสารภาพยนตร์เนื้อหาสุดเข้มข้น (Crop)
- การแสดงสำหรับภาพยนตร์ (Acting for Screen)
มุ่งพัฒนาทักษะการแสดงสำหรับสื่อที่เล่าเรื่องด้วยภาพทุกประเภท การแสดงภาพยนตร์เฉพาะประเภท การใช้เสียงและการเคลื่อนไหวร่างกาย เทคนิคการคัดเลือกและการทดสอบความสามารถนักแสดง โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากรระดับมืออาชีพ รวมไปถึงทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมบันเทิง และสื่อที่เล่าเรื่องด้วยภาพ

ชื่อคณะ ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ (School of Digital Media and Cinematic Arts)
ชื่อสาขา สาขาวิชาภาพยนตร์ (Film Department)
ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ) Bachelor of Arts (Communication Arts)
แผนการศึกษา รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่
คุณสมบัติ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
ค่าเทอม
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
ทุนการศึกษา กยศ.
จบแล้วเป็นอะไร ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ละคร
ผู้กำกับภาพยนตร์
ผู้กำกับศิลป์
ผู้ออกแบบและควบคุมงานศิลป์
ผู้กำกับภาพ
ผู้ลำดับภาพและเสียง
ผู้ออกแบบเสียง
ผู้เชี่ยวชาญการปรับสี
ผู้อำนวยการสร้าง
ผู้อำนวยการสายงานสร้าง
ผู้จัดการกองถ่าย
ผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์
นักเขียน นักวิจารณ์ภาพยนตร์
นักแสดง
ผู้ประสานงานกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ

อาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์

 • อ.เศรษฐา วีระธรรมานนท์
  คณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
  MFT Bond University, Australia

 • อ.ปนิญญา ภักษา
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  และหัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์
  MFT Bond University, Australia

 • อ.อัมพล คูห์วัฒนศิลป์
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  MFA in Design (Photography & Film), Virginia Commonwealth University, United States of America

 • พีรชัย เกิดสินธุ์
  Ph.D. in Screen Media, Brunel University London, United Kingdom

 • อุรพงศ์ แพทย์คชา
  MA in Entertainment Management and Production, Bangkok University, Thailand

 • ญาณิน พงศ์สุวรรณ
  MA in Filmmaking, Goldsmiths University of London, United Kingdom

 • พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์
  MFA in Motion Pictures & Television, Academy of Art University, United States of America

ผลงานนักศึกษา

ข้อมูลคณะ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
อาคาร Centre for Cinematic and Digital Art
ที่อยู่: 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02 902 0299 ต่อ 2650, 2399
โทรสาร: 02 516 6118