ทุนประกายเพชร

เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ทางด้านกิจกรรมในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิความรู้ความสามารถ

สิทธิ
ของผู้ได้รับทุน
 1. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าประกันอุบัติเหตุ ตามหลักสูตร
 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวนเงินเดือนละ 6,500 บาท
 3. สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาท
คุณสมบัติ
ผู้ขอรับทุน
 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
 3. กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่น ทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ระดับชาติ หรือ นานาชาติ ให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการทุนประกายเพชร
 4. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
เงื่อนไขเมื่อได้รับทุน
 1. ต้องลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือการศึกษาของคณะที่เข้าศึกษา
 2. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา
 3. หากได้คะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาต่ำกว่า 3.00 มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษาจนกว่า จะได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
 4. การลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เคยเพิกถอน/ลดวิชา ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในรายวิชานั้น
 5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 6. ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกระงับทุนการศึกษา
 7. เมื่อปรากฏ F ในรายวิชาใดๆ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับทุนตลอดไปทันที
เอกสารประกอบ
การสมัคร
 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
Download
ใบสมัครทุนการศึกษา
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
ติดต่อสอบถาม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 | โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 | โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

ทุน BU CREATIVE

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบให้แก่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ทุนการศึกษานี้ เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคล ในความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติ
ผู้ขอรับทุน
 1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุน BU CREATIVE
 3. กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ เพื่อการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE และจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่
 4. ทุกคณะและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ยกเว้น หลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาคพิเศษ
เงื่อนไขเมื่อได้รับทุน
 1. ทุกคณะและสาขาวิชา ยกเว้น หลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจ
 2. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ และอื่นๆเอง
 3. เมื่อได้รับทุน ต้องรักษาเกรดในขณะศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. การลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เคยเพิกถอน/ลดวิชา ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในรายวิชานั้น
 5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา
 6. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยเหลืองานกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการของคณะ
 7. ระหว่างรับทุนการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการบ่มเพาะอันเข้มข้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทาลัย เข้าร่วมโครงการจัด Workshop เพื่อเพิ่มศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์และสร้างสรรค์ผลงาน (Portfolio) ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน
 8. ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
 9. ในระหว่างทุนการศึกษาต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกระงับทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
 10. เมื่อปรากฏ F ในรายวิชาใดๆ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับทุนตลอดไปทันที
เอกสารประกอบ
การสมัคร
 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์
 3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
 7. เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด
Download
ใบสมัครทุนการศึกษา
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
ติดต่อสอบถาม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 | โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 | โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

ทุนนักกีฬาดีเด่น

สนับสนุนนักเรียนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ทุนเรียนฟรีทั้งค่าหน่วยกิจและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยนักศึกษาจ่ายเฉพาะค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียวและได้คืนตอนจบ) และค่าประกันอุบัติเหตุรายปี สนับสนุนชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขัน ขึ้นรถรับ-ส่งระหว่างวิทยาเขตฟรี

คุณสมบัติ
ผู้ขอรับทุน
 1. ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลงานความสามาถพิเศษด้านกีฬา ในระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ฯลฯ
 3. เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย
 4. ยื่นหลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติการเป็นนักกีฬาในชนิดนั้นๆ เช่น หนังสือรับรอง เกียรติบัตร ฯลฯ
 5. ผ่านการทดสอบความสามารถด้านกีฬา
 6. ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
เงื่อนไขเมื่อได้รับทุน
 1. ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ในคู่มือวางแผนการเรียน
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
 3. เข้าร่วมในการเข้าแข่งขันกีฬาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน
 5. ในระหว่างรับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกระงับทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
ขั้นตอนในการสมัคร
 1. นักกีฬาในโครงการฯ ทุกคนจะต้องทำการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. สอบข้อเขียนด้านวิชาการเหมือนกับนักศึกษาทั่วไป และนักกีฬาที่สอบผ่านข้อเขียนด้านวิชาการแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบทักษะด้านกีฬา
 3. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและทักษะกีฬา
 4. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาในโครงการฯ
เอกสารประกอบ
การสมัคร
 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 2. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
ติดต่อสอบถาม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 | โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 | โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

กองทุน กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษรวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)

 1. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
 2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (CUM.GPA.)
 3. มีสำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 4. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี/li>
วิธีการขอกู้ยืม
 1. นักศึกษาจะต้องยื่นขอกู้ผ่านระบบ e-Student loan ที่ www.studentloan.or.th ตามปฏิทิน และขั้นตอนที่กองทุนฯกำหนด
 2. ดูรายเอียดในการเตรียมเอกสารการขอกู้ยืมฯ ของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ที่ http://scholarship.bu.ac.th
หลักเกณฑ์การชำระหนี้
 1. มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
 2. ชำระหนี้ภายใน 15 ปี
 3. ผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
 4. ในระหว่างศึกษาไม่คิดดอกเบี้ย
คณะ - สาขา รายละเอียด คณะ - สาขา และขอบเขตวงเงินกู้ยืม กยศ.  
Hotline 092-679-1607 หรือ 092-679-1608
ติดต่อสอบถาม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 | โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 | โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

กองทุน กรอ.

เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

คุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
 2. เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนตามที่ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องรายได้ครอบครัว
 3. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ สายอาชีพ และ อนุปริญญา (ปวส.) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. สำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 5. ให้กู้เฉพาะคณะ สาขาที่ขาดแคลนตามที่รัฐกำหนด
วิธีการขอกู้ยืม
 1. นักศึกษาจะต้องยื่นขอกู้ผ่านระบบ e-Student loan ที่ www.studentloan.or.th ตามปฏิทิน และขั้นตอนที่กองทุนฯกำหนด
 2. ดูรายเอียดในการเตรียมเอกสารการขอกู้ยืมฯ ของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ที่ http://scholarship.bu.ac.th
หลักเกณฑ์การชำระหนี้
 1. ชำระคืนเมื่อรายได้ถึงเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนด (เมื่อมีกู้รายได้ 16,000 บาท/ เดือน)
 2. ผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
หมายเหตุ: หากนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการกู้ยืมฯ ไว้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จะไม่สามารถยื่นคำขอกู้ยืม ฯ ระบบ กรอ. ในชั้นปีที่ 2-4 ได้
คณะ - สาขา รายละเอียด คณะ - สาขา และขอบเขตวงเงินกู้ยืม กรอ.  
Hotline 092-679-1607 หรือ 092-679-1608
ติดต่อสอบถาม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 | โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 | โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

ทุนบุตรธิดาทหารผ่านศึกนอกประจำการ

เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้การสนับสนุน แก่บุตร – ธิดา ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยหรือกำลังศึกษา

คุณสมบัติ
ผู้ขอรับทุน
 1. นักศึกษาต้องเป็นบุตรธิดาของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4
 2. จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 4. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ขั้นตอนในการรับสมัคร
 1. นักศึกษาต้องเป็นบุตรธิดาของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4
 2. จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 4. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เอกสารประกอบ
การสมัคร
 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 2. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
ติดต่อสอบถาม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 | โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 | โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

ทุนเรียนดียอดเยี่ยม

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีผลการเรียนดียอดเยี่ยม ให้มีความตั้งใจหมั่นศึกษาอันจะนำมาซึ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง ตลอดจนวงศ์ตระกูล มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการมอบทุนเรียนดียอดเยี่ยมแก่นักศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.80 ขึ้นไปของแต่ละชั้นปี คณะ และสาขาวิชา ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ

สิทธิ
ผู้ขอรับทุน
 1. เป็นทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ /ค่าอื่นๆ เอง
คุณสมบัติ
ผู้ขอรับทุน
 1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันชั้นปี 2-4
 2. นักศึกษาที่มีผลการเรียน 2 ภาคการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา โดยสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร
 3. นักศึกษาที่มีผลการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในรุ่นของชั้นปี ตามคณะ/สาขาวิชา จะได้รับทุนตามคณะ/สาขาวิชาละ 1 ทุน ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.80 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
 4. นักศึกษาย้ายคณะ/สาขาวิชา ต้องศึกษาในคณะ/สาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
 5. ไม่เคยถูกบันทึก W หรือ F ในวิชาใดวิชาหนึ่ง
 6. ไม่เคยลาพักการศึกษา
 7. มีความประพฤติดีและไม่เคยกระทำผิดตาม ข้อบังคับมารยาท และความประพฤติของนักศึกษา
การพิจารณา
มอบทุนเรียนดี
 1. กรณีที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาผลการเรียน วิชาเอก-บังคับ วิชาเอก-เลือก และวิชาแกน ตามลำดับ โดยพิจารณาผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีล่าสุด และมอบทุนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่สุดเพียง 1 คน ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาสอบได้เกรดทุกวิชาเท่ากัน
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดียอดเยี่ยม จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ ทุกภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่ได้รับทุน แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบ
 3. ผู้มีสิทธิรับทุนได้แก่
  - นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึง 5
  - นักศึกษาย้ายคณะ/ภาควิชา โดยเรียนในคณะ/ภาควิชาใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
  - นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียม หรือทุนบางประเภทที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 | โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 | โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599