เส้นทางมายังมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่ตั้ง ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 0 2249 5132 6 0 2350 3500 ต่อ 1582 1584
โทรสาร 0 2350 3651 0 2249 6274 0 2240 1316 0 2240 1523
การคมนาคม รถประจำทางสาย 22 45 46 72 98 102 109 115 116 149 154
ปอ. 22 ปอ. 72 ปอ.115 ปอ. 173 ปอ. 507 ปอ. 519 ปอ.552 ปอ.544
เวลาทำการ ภาคปกติ 08.30 - 17.00 น. หยุด วันอาทิตย์ วันจันทร์
ภาคพิเศษ 08.30 - 20.55 น. หยุด วันอาทิตย์ วันจันทร์

วิทยาเขตรังสิต
ที่ตั้ง 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2902 0299
โทรสาร 0 2516 8553
การคมนาคม รถประจำทางสาย 29 34 39 59 95
ปอ. 504 ปอ. 510 ปอ. 520 ปอ. 29 ปอ. 39 รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียง
เหนือ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังจัดบริการรถโดยสารวิ่งระหว่างวิทยาเขตกล้วยน้ำไท
และวิทยาเขตรังสิต ผ่านทางด่วนใช้เวลาประมาณ 40 นาที เป็นบริการเฉพาะอีกด้วย
เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ วันจันทร์แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ