• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • รอบรั้ว BU
  • บริการนักศึกษา

  • สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีไว้เพื่อบริการนักศึกษาโดยเฉพาะ และถือเป็นพันธกิจสำคัญที่จะสะท้อน
   ถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
  ห้องสมุด
  ห้องสมุด
  สำนักห้องสมุดมีหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศมากกว่า 300,000 เล่ม วารสารกว่า 80,000 เล่ม สื่อโสตทัศนวัสดุกว่า 15,000 รายการ และมีคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Internet) ไว้บริการนักศึกษาจำนวนกว่า 500 เครื่อง เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.30-19.00 น. ที่วิทยาเขตรังสิต รวมทั้งให้บริการตรวจสอบรายการการยืม การค้นหาหนังสือ วารสาร สื่อดิจิตอล ตลอดจนการติดต่อสอบถามปัญหาและข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นักศึกษาที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ http://library.bu.ac.th
  เวทีสนับสนุนศักยภาพของอาจารย์
  เวทีสนับสนุนศักยภาพของอาจารย์
  ความน่าเชื่อถือทางวิชาการคือแก่นแท้และความสำเร็จของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา และคุณภาพของบัณฑิตในอนาคต นั่นย่อมจะเกิดจากทรัพยากรบุคคลที่หมั่นฝึกฝนและพัฒนาความคิด ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพด้านวิชาการของตนเอง ตลอดจนการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในการสร้างขวัญและกำลังใจและทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงออกซึ่งการชื่นชมต่อการพยายามพัฒนาตนเองและความสำเร็จที่คณาจารย์พึงมี ข้อมูลเพิ่มเติม
  หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจจากศิลปะร่วมสมัย เพิ่มความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษาและศิลปะให้มากขึ้นและสามารถหาไอเดียใหม่ๆ ใส่ตัวได้ตลอดเวลา

  หอศิลปฯ จัดนิทรรศการศิลปะของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ ให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสผลงานที่น่าสนใจและหลากหลายเหล่านี้ โดยเปิดบริการให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบกำหนดการและเข้าชมได้ที่ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2, 4 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ห้องสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต ข้อมูลเพิ่มเติม
  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ชั้นใต้ดิน ด้านหน้าห้องสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต โดยจัดแสดงเครื่องถ้วยโบราณที่ผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 2,500 ชิ้น อาทิ เครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนา เครื่องถ้วยพม่า เครื่องถ้วยเวียดนาม เครื่องถ้วยญี่ปุ่น และเครื่องถ้วยจีน เป็นต้น นอกจากเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้สำหรับผู้สนใจแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งหวังให้พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยและแหล่งรวมเครื่องถ้วยที่สำคัญและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดแสดงภายในห้องนิทรรศการถาวรจะนำเสนอเรื่องราวของเครื่องถ้วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกเหนือจากห้องนิทรรศการถาวรแล้วภายในยังมีห้องนิทรรศการชั่วคราว คลังพิพิธภัณฑสถาน ห้องศึกษาวิจัย ห้องบรรยายสรุป ร้านขายของที่ระลึกและหนังสือ รวมทั้งห้องสมุดเฉพาะสาขา สำหรับภัณฑารักษ์ นักเรียน และนักศึกษาได้ใช้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าอีกด้วย
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ศูนย์กลางการเรียนรู้แบบออนไลน์
  จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กรุงเทพเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษา ทำให้เกิดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ที่มันสมัยขึ้น รวดเร็วขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น เช่น Computer and Information Technology, Windows, Word, PowerPoint, Excel, Dreamweaver ในรูปแบบของ Multimedia และ pdf ซึ่งเหมาะสำหรับการเรียนของทุกคน ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานที่
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ศูนย์ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้บริการงานบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆ เช่น ระบบสมัครนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบการเงิน ระบบบริหารหลักสูตร ข้อมูลเพิ่มเติม
  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  ศูนย์กลางของการเรียนรู้และการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยให้บริการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล ได้แก่ หลักสูตรCISCO, ORACLE, Linux RedHat และMultimedia and Animation รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ให้กับองค์กรต่างๆ ข้อมูลเพิ่มเติม
  สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
  ศูนย์ที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหากฎหมาย โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ เพื่อฝึกให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพกฎหมาย มีความรอบรู้ ทันสมัยและมีความเชี่ยวชาญในการนำกฎหมายที่ได้เรียนมาใช้ช่วยเหลือคนในสังคม นอกจากนั้นยังได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในต่างจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง ข้อมูลเพิ่มเติม
  ศูนย์อิตาลี ศูนย์กลางด้านภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียน
  เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมด้านการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ตลอดจนให้บริการวิชาการในด้านภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนให้แก่บุคคลากร นักศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป ข้อมูลเพิ่มเติม
  ห้องปฐมพยาบาล
  มหาวิทยาลัยได้จัดห้องปฐมพยาบาล เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษาที่เจ็บป่วยตลอดเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการ โดยมีแพทย์และพยาบาลประจำการพร้อมให้บริการรักษาพยาบาล ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยเบื้องต้น หากนักศึกษารายใดได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรงทางมหาวิทยาลัยจะนำส่งโรงพยาบาลประจำของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น กรณีที่นักศึกษาได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการร่วมกิจกรรมในนามสถาบัน มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด
  สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์
  เราสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์นับไม่ถ้วน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ ไม่จำกัดเฉพาะด้านศิลป์ แต่สามารถ
  E Jobs
  สมัครงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียง ถ้าคิดว่าตัวเองโดดเด่นเป็นที่ต้องการ มีความสามารถ และสนใจอยากร่วมงานกับองค์กรของเรา เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ คลิกเลย
  ห้องสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
  ห้องสมุดขนาดใหญ่แห่งอนาคตที่บรรจุความรู้และความทันสมัยพร้อมให้นักศึกษาได้ค้นคว้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยพื้นที่เปิดโล่ง เพดานสูง มีแสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามา ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์สำหรับการชมภาพยนตร์ของนักศึกษา ที่จะเปิดจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด
  คลินิกให้คำปรึกษาการลงทุนทางการเงิน
  แหล่งให้บริการในเชิงวิชาการด้าน ตลาดทุน ตลาดเงิน อาทิ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
  ศูนย์กีฬาในร่ม และสนามกีฬา ไว้ให้บริการที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิต อาทิ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนามกรีฑา สนามบาสเกตบอล สนามเซปักตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามเทนนิส สนามเปตอง อาคารกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์ (สนามฝึกซ้อมกีฬามวยสากลสมัครเล่น) และสวนสุขภาพ เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่ฝึกซ้อมและออกกำลังกายของนักศึกษา นักกีฬาของมหาวิทยาลัย ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน และเพียงพอต่อความต้องการ
  ห้องอาหาร
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท มีโรงอาหารขนาดใหญ่ 1 อาคาร และวิทยาเขตรังสิตมีโรงอาหารขนาดใหญ่ 3 อาคาร ที่เปิดให้บริการ รวมถึงซุ้มอาหารที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ และได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานในเรื่องคุณภาพอาหารและความสะอาดภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  Imagine Village
  Creative Mall ยูนิเวอร์ซิตี้มอลล์แนวใหม่
  หมู่บ้านร้านค้าแหล่งกำเนิดนักคิดสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงการศึกษากับชุมชนไว้รวมกัน พร้อมบริการครบครันไม่ว่าจะเป็นธนาคาร ร้านหนังสือ และสถานที่เสริมความงาม สร้างความสะดวกสบายในการร่นระยะเวลาการเดินทางให้กับคนในชุมชน โดดเด่นด้วยการออกแบบอาคารที่แปลกตาจากศูนย์การค้าอื่นๆ แต่มีความกลมกลืนกับตึกเพชร ที่ถือว่าเป็น Landmark สำคัญของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  Student Service
  มากกว่ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีไว้เพื่อบริการนักศึกษาโดยเฉพาะ และถือเป็นพันธกิจสำคัญที่จะสะท้อนถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
  • Facilities

  • เราสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์นับไม่ถ้วน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ ไม่จำกัดเฉพาะด้านศิลป์