• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ผู้บริหาร

  สภามหาวิทยาลัย


  • ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
  • นายกสภา
   1. ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
   2. ประธานกรรมการโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม
   3. กรรมการสภาที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา
   4. กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
   5. อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
  • ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
  • อุปนายก
   1. ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   2. ประธานกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ
   3. อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   4. อดีตประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • ดร.เจริญ คันธวงศ์
  • กรรมการ
   1. อธิการบดีกิตติคุณก่อตั้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   2. อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
   3. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
   4. อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   5. อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • ดร.ธนู กุลชล
  • กรรมการ
   1. อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   2. ประธานกรรมการ บริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
   3. อดีตสมาชิกวุฒิสภา
   4. อดีตประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
   5. อดีตนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
  • อาจารย์สุรี บูรณธนิต
  • กรรมการ
   1. ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
   2. กรรมการบริหารโรตารี่กรุงเทพ-คลองเตย
   3. ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดธัญบุรีและศาลอุทธรณ์
   4. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
   5. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
  • ดร.มัทนา สานติวัตร
  • กรรมการ
   1. รองประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย)
   2. กรรมการบริหารสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
   3. กรรมการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
   4. อดีตนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
   5. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • นายนิธิ สถาปิตานนท์
  • กรรมการ
   1. ประธานกรรมการ บริษัทในเครือ 49 กรุ๊ป
   2. ประธานกรรมการ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
   3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย
   4. อดีตเลขาธิการสภาสถาปนิก
   5. อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • นางพรศิริ มโนหาญ
  • กรรมการ
   1. รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
   2. ประธานกรรมการบริษัท วี.เอ็น.ยู. เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
   3. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโชว์ 2013 จำกัด
   4. อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
   5. อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
   6. อดีตกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
  • กรรมการ
   1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   2. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
   3. อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   4. อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   5. อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  • นายศุภชัย เจียรวนนท์
  • กรรมการ
   1. กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
   3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
   4. กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   5. ประธานคณะอนุกรรมการหาทุนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
  • นายชาติศิริ โสภณพนิช
  • กรรมการ
   1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   2. ประธานสมาคมธนาคารไทย
   3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย Singapore Management University
   4. กรรมการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
   5. อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • นายสาระ ล่ำซำ
  • กรรมการ
   1. กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
   2. นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
   3. กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
   4. กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   5. ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ใหม่
  • อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์
  • กรรมการ (อธิการบดี)
   1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   2. ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   3. ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด
   4. ประธานกรรมการ บริษัท ชิเซโด้ (ประเทศไทย) จำกัด
  • รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ
  • กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์)
   1. รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   2. กรรมการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
   3. Senior Member, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
   4. Vice President, The Optical Society of America (OSA)
   5. Vice President, Institute of Electrical and Electronics Engineers - Lasers and Electro-Optics Society (IEEE-LEOS)
  • รศ.ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ
  • กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ)
   1. กรรมการพัฒนาหลักสูตรและกรรมการวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
   3. กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
   4. กรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์
  • กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ)
   1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   2. อดีตรองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายประสานกิจและสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   3. อดีตรองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   4. อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
   5. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รศ.กิติมา สุรสนธิ
  • กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ)
   1. ผู้อำนวยการบริหารโครงการบริการสังคม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   2. ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   3. คณะกรรมการกำกับมาตรฐานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
  • ผศ.ดร.บุญรอด
   วุฒิศาสตร์กุล
  • เลขานุการ
   1. รองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   2. รองอธิการบดีวิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   3. ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   5. อดีตนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์