• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ผู้บริหาร

  คณะผู้บริหาร

  • อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์
  • อธิการบดี
   1. ประธานคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   2. ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   3. ประธานกรรมการ บริษัท ชิเซโด้ (ประเทศไทย) จำกัด
   4. กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด
  • ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
  • ที่ปรึกษาอธิการบดี
   1. กศ.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
   2. M.S. (Education), Indiana University, U.S.A.
   3. Ed.D. (Educational Psychology), Indiana University, U.S.A.
   4. Cert. in Curriculum Development, Sweden
   5. ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น ที่ 22
   6. ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   7. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • คุณดัยนา บุนนาค
  • ที่ปรึกษาอธิการบดี
   1. ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   2. M.B.A. (Business Administration), University of Texas, Austin, U.S.A.
  • อาจารย์สมหมาย ดอกไม้
  • ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา
   1. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Fairleigh Dickinson University, U.S.A.
   2. บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   3. กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   4. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 ทบวงมหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ
  • รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ
   1. วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
   2. วท.ม. (คณิตศาสตร์ ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   3. Ph.D. (Electronics), The City University, England
   4. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 19 ทบวงมหาวิทยาลัย
  • ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล
  • รองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการภายนอก
   1. B.A. (Economics), California State University, U.S.A.
   2. M.S. (Marketing), California State University, U.S.A.
   3. D.B.A. (Consumer Behavior & Advertising), San Gabriel University, U.S.A.
  • ผศ.ดร.บุญรอด
   วุฒิศาสตร์กุล
  • รองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการพิเศษ
   1. ค.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   2. พบ.ม. (การวิจัยดำเนินงาน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   3. พบ.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   4. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5 ทบวงมหาวิทยาลัย
  • อาจารย์นฤมล โอสถานุเคราะห์
  • รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
   1. บธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   2. บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   3. ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร
  • รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
   1. บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   2. M.S. (Computer Science), Southern lllinois University, U.S.A.
   3. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 16 ทบวงมหาวิทยาลัย
  • ผศ.ชัชวาล หังสพฤกษ์
  • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
   1. ค.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   2. ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   3. ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   4. วุฒิบัตร (หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงสำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน รุ่นที่ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร
  • รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
   1. ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   2. M.A. (Reading Education), University of Missouri Kansas City, U.S.A.
   3. Ed.S. (Reading Education), University of Missouri Kansas City, U.S.A.
   4. Ph.D. (Reading Education), University of Missouri Kansas City, U.S.A.
  • ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   1. น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   2. LL.M. (Comparative and International Law), Southern Methodist University, U.S.A.
   3. S.J.D. (Law), Southern Methodist University, U.S.A.
  • ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต
  • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   1. น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   2. Docteur en Droit (Tre`s Honorable), University De Nice, France
   3. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่น ที่ 6 ทบวงมหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย
  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
   1. วท.บ. (สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   2. M.B.A. (Business Administration), University of Central Florida, U.S.A.
   3. D.B.A. (International Business), Argosy University, U.S.A.
  • ดร.สุนทรี รัตภาสกร
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
   1. วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   2. วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   3. วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ผศ.ภาวิณี ช้อยสุนิรชร
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
   1. บช.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   2. บช.ม. (การบัญชีทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   3. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รุ่นที่ 1 ทบวงมหาวิทยาลัย
  • อาจารย์วิรัตน์ รัตตากร
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   1. สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   2. ผ.ม. (การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง
   1. บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   2. บช.ม. (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   3. บช.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
   1. อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   2. อ.ม. ภาษาอังกฤษ (วรรณคดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   3. M.A. (English (Literature and Criticism) Indiana University of Pennsylvania, U.S.A.
   4. Ph.D. English (Literature and Criticism) Indiana University of Pennsylvania, U.S.A.
  • ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   1. วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   2. M.S. (Electrical Engineering), Arizona State University, U.S.A.
   3. Ph.D. (Electrical Engineering), Arizona State University, U.S.A.
  • ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   1. นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   2. M.A. (Public Relation), Ball State University, U.S.A.
   3. Ph.D. (Mass Communication), The University of lowa, U.S.A.
  • ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   1. วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   2. พบ.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • อาจารย์อวยชัย คูหากาญจน์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
   1. น.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   2. น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   3. M.B.A. (Marketing) (Honors), Mount Saint Mary College, U.S.A.
   4. LL.M. Harvard Law School, U.S.A.
   5. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
  • ดร.ธีรพันธ์ ชัยมงคลโรจน์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
   1. ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   2. พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   3. ปร.ด. (พัฒนาองค์การ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   1. ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   2. M.S. (Hospitality-Tourism Management), Rochester Institute of Technology,U.S.A.
   3. Ph.D. (Hospitality and Tourism Management), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A.