• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี
  • เปิดโอกาสสร้างสรรค์ เปิดกว้างทางไอเดีย ต่อยอดทุกจินตนาการ
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพต่างๆ จึงพร้อมให้ การสนับสนุน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและมีผลงาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้  นักเรียน-นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพและ โอกาสในการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
  • ทุนบุตรธิดาทหารผ่านศึกนอกประจำการ

  รายละเอียด มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ความสำคัญกับทหารผ่านศึกนอกประจำการ ที่มีความเสียสละ ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติด้วยความเข้มแข็งตลอดมา โดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาทหารผ่านศึกนอกประจำการ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่ารถโดยสารระหว่างวิทยาเขต ตลอดหลักสูตร 4 ปี
  คุณสมบัติ
  ผู้ขอรับทุน
  1. นักศึกษาต้องเป็นบุตรธิดาของทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2, 3 และ 4
  2. จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
  4. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  ขั้นตอน
  ในการสมัคร
  1. นักศึกษาต้องเป็นบุตรธิดาของทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2, 3 และ 4
  2. จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
  4. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  เอกสารประกอบ
  การสมัคร
  1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
  2. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
  3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  ติดต่อสอบถาม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
  ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

  วิทยาเขตรังสิต
  ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599
  • Welcome
  • ขอต้อนรับเข้าสู้สถาบันการศึกษา ที่เปิดทุกโอกาสสร้างสรรค์ เปิดกว้างทุกไอเดีย เพื่อต่อยอดทุกจินตนาการ ก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
  • 1 APPLY
  • สมัครตอนนี้! ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อระเบิดความคิด ที่จะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นที่ต้องการ
  • Apply Now
  • 2 VISIT
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้นำด้านการศึกษาสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างอนาคตของทุกคนได้สุดเหวี่ยง ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์
  • Campus Map
  • 3 ติดต่อฝ่ายรับสมัคร
  • ติดตามรายละเอียดทุกหลักสูตรสร้างสรรค์ และขั้นตอนการสมัครทุกกระบวนการ ที่นี่
  • Talk to us now