• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี
  • เปิดโอกาสสร้างสรรค์ เปิดกว้างทางไอเดีย ต่อยอดทุกจินตนาการ
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพต่างๆ จึงพร้อมให้ การสนับสนุน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและมีผลงาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้  นักเรียน-นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพและ โอกาสในการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
  • ทุนเรียนดียอดเยี่ยม

  รายละเอียด โครงการทุนเรียนดียอดเยี่ยมและรางวัลเรียนดี เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมีผลการเรียนดี ให้มีความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติแก่ นักศึกษาและวงศ์ตระกูล เป็นขวัญและกำลังใจให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาไปตลอดจนจบ การศึกษา รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาอื่น ๆ
  คุณสมบัติ
  ผู้ขอรับทุน
  1. มีผลการเรียน 2 ภาคการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 โดยสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร
  2. มีผลการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในรุ่นของคณะ ภาควิชา และชั้นปี ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.80 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา และสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร
  3. นักศึกษาที่เข้าเรียนรุ่นที่ 2 จะต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่านักศึกษาที่เข้าเรียนรุ่นที่ 1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
  4. ไม่เคยถูกบันทึก W หรือ F ในวิชาใดวิชาหนึ่ง
  5. ไม่เคยลาพักการศึกษา
  6. มีความประพฤติดีและไม่เคยกระทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย
  การพิจารณา
  มอบทุนเรียนดี
  ยอดเยี่ยม
  1. กรณีที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาผลการเรียน วิชาเอก-บังคับ วิชาเอก-เลือก และวิชาแกน ตามลำดับ โดยพิจารณาผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก จนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีล่าสุด และมอบทุนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่สุดเพียง 1 คน ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาสอบได้เกรดทุกวิชาเท่ากัน
  2. นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดียอดเยี่ยม จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ ทุกภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่ได้รับทุน แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบ
  3. ผู้มีสิทธิรับทุนได้แก่
   • นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึง 5
   • นักศึกษาย้ายคณะ/ภาควิชา โดยเรียนในคณะ/ภาควิชาใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
   • นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียม หรือทุนบางประเภทที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากมหาวิทยาลัย
  ติดต่อสอบถาม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
  ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

  วิทยาเขตรังสิต
  ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599
  • รางวัลเรียนดี

  รายละเอียด โครงการทุนเรียนดียอดเยี่ยมและรางวัลเรียนดี เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมีผลการเรียนดี ให้มีความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติแก่ นักศึกษาและวงศ์ตระกูล เป็นขวัญและกำลังใจให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาไปตลอดจนจบ การศึกษา รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาอื่น ๆ
  คุณสมบัติ
  ผู้ขอรับทุน
  1. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2 ภาคการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรองลงมาจากผู้ที่ได้รับทุนเรียนดียอดเยี่ยม หรือผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของคณะ ภาควิชา และชั้นปี ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.80 ทั้งนี้ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2    ของปีการศึกษา โดยในแต่ละชั้นปี นักศึกษาสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร
  2. นักศึกษาที่เข้าเรียนรุ่นที่ 2 จะต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่านักศึกษาที่เข้าเรียนรุ่นที่ 1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
  3. ไม่เคยถูกบันทึก W หรือ F ในวิชาใดวิชาหนึ่ง
  4. ไม่เคยลาพักการศึกษา
  5. มีความประพฤติดีและไม่เคยกระทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  การพิจารณา
  มอบทุนเรียนดี
  ยอดเยี่ยม
  1. กรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาผลการเรียนในวิชาเอก–บังคับ วิชาเอก–เลือก และวิชาแกนตามลำดับ โดยพิจารณาผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีล่าสุด และมอบรางวัลแก่นักศึกษาเพียง 1 รางวัล ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้เกรดทุกวิชาเหมือนกัน
  2. นักศึกษาจะได้รับรางวัลเรียนดี รางวัลละ 5,000 บาท
  3. ผู้มีสิทธิรับทุน ได้แก่
   • นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึง 5
   • นักศึกษาย้ายคณะ/ภาควิชา โดยเรียนในคณะ/ภาควิชาใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
   • นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียม หรือทุนบางประเภทที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากมหาวิทยาลัย
  ติดต่อสอบถาม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
  ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

  วิทยาเขตรังสิต
  ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599
  • Welcome
  • ขอต้อนรับเข้าสู้สถาบันการศึกษา ที่เปิดทุกโอกาสสร้างสรรค์ เปิดกว้างทุกไอเดีย เพื่อต่อยอดทุกจินตนาการ ก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
  • 1 APPLY
  • สมัครตอนนี้! ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อระเบิดความคิด ที่จะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นที่ต้องการ
  • Apply Now
  • 2 VISIT
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้นำด้านการศึกษาสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างอนาคตของทุกคนได้สุดเหวี่ยง ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์
  • Campus Map
  • 3 ติดต่อฝ่ายรับสมัคร
  • ติดตามรายละเอียดทุกหลักสูตรสร้างสรรค์ และขั้นตอนการสมัครทุกกระบวนการ ที่นี่
  • Talk to us now