• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี
  • เปิดโอกาสสร้างสรรค์ เปิดกว้างทางไอเดีย ต่อยอดทุกจินตนาการ
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพต่างๆ จึงพร้อมให้ การสนับสนุน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและมีผลงาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้  นักเรียน-นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพและ โอกาสในการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
  • ทุนประกายเพชร

  รายละเอียด เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลาย หลังจากนำเสนอผลงานและผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุนประกายเพชรจะได้รับทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 6,500 บาท และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาปีละ 5,000 บาท
  คุณสมบัติ
  ผู้ขอรับทุน
  1. มีสัญชาติไทย
  2. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญ)
   5 เทอม 3.50 ขึ้นไป
  3. กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่่ากว่า 3.00
   และมีความสามารถโดดเด่นทางวิชาการที่เป็นที่
   ประจักษ์ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
   ของคณะกรรมการทุนประกายเพชร
  เงื่อนไขเมื่อได้รับทุน
   1. ต้องลงทะเบียนเรียน ไม่ต่่ากว่าที่ก่าหนดไว้ในคู่มือการศึกษาของคณะที่เข้าศึกษา
   2. เมื่อได้รับทุนแล้ว จะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในแต่ละเทอมไม่ต่่ากว่า 3.00 กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 จะถูกระงับทุนในเทอมนั้น และจะได้รับทุนอีกครั้ง เมื่อท่าเกรดเฉลี่ยสะสมได้ถึง 3.00 ตามเกณฑ์
  เอกสารประกอบ
  การสมัคร
  1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
  2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  ติดต่อสอบถาม วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
  ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

  วิทยาเขตรังสิต
  ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599
  Download
  ใบสมัครทุนการศึกษา
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  • Welcome
  • ขอต้อนรับเข้าสู้สถาบันการศึกษา ที่เปิดทุกโอกาสสร้างสรรค์ เปิดกว้างทุกไอเดีย เพื่อต่อยอดทุกจินตนาการ ก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
  • 1 APPLY
  • สมัครตอนนี้! ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อระเบิดความคิด ที่จะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นที่ต้องการ
  • Apply Now
  • 2 VISIT
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้นำด้านการศึกษาสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างอนาคตของทุกคนได้สุดเหวี่ยง ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์
  • Campus Map
  • 3 ติดต่อฝ่ายรับสมัคร
  • ติดตามรายละเอียดทุกหลักสูตรสร้างสรรค์ และขั้นตอนการสมัครทุกกระบวนการ ที่นี่
  • Talk to us now