• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • คณะบัญชี
  • School of Accounting
  • ข้อมูลของคณะ
  • Digital Accounting ในแบบ CPA3 มุ่งเน้นคุณธรรม รอบรู้บัญชีและการวิเคราะห์ธุรกิจ เก่งทักษะด้านซอฟต์แวร์และภาษาอังกฤษ สู่การเป็นนักบัญชีเหนือใคร
   • คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของนักบัญชีและธุรกิจ
   • ความรู้บัญชีและทักษะการวิเคราะห์เหตุการณ์เพื่อตัดสินใจในโลกธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
   • ทักษะการเขียนโประแกรม ซอฟต์แวร์ และภาษาอังฤษ
   ได้รับการตอบรับเข้าทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับโลกอย่าง BIG4 ได้แก่ PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte
  • รางวัลและผลงานการันตีคุณภาพ
  • รางวัลและผลงานของนักศึกษาคณะบัญชี แสดงถึงพลังแห่งความสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดยั้ง เรียนรู้รอบด้าน และยึดมั่นหลักของคุณธรรมเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปในวงการมืออาชีพ
   • รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์
   • เข็มและรางวัลความประพฤติดี จัดโดยพุธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   • รางวัลเยาวชนดีเด่นของเขต สาขาการบำเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัคร สวัสดิการและประสานงานและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น จัดโดยสภาวัฒนธรรมคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย
   • รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 8 สถาบัน
   • รางวัลเชิดชูคนดี พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
   • รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี” จากคณะอณุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง การประกวด สุนทรพจน์ “การส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี”จากคณะอณุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
   • ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
   • รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย
   • รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันจัดทำบัญชีธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับประเทศ
   • รางวัลชนะเลิศโครงการ RD Camp รุ่นที่ 4 จัดโดยกรมสรรพากร
   • การเป็นผู้แทนยุวกาชาดในโครงการแลกเปลี่ยนยุวกาชาดกับสภากาชาดญี่ปุ่น
  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
  • ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
  • ดูรายละเอียด
  • ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557
  • ดูรายละเอียด