• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • School of Architecture
  • ข้อมูลของคณะ
  • หลักสูตรสถาปัตย์แนวใหม่ ออกแบบรับเทรนด์โลก เรียนรู้จากสถาปนิกแถวหน้าของวงการ พร้อมหลักสูตรสองภาษา ก้าวสู่สถาปนิกมืออาชีพ เพื่อทำงานระดับสากล
   ผสมผสานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ นำไปสู่การสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างแก่นักศึกษาสถาปัตยกรรมในฐานะสถาปนิกและนักออกแบบในอนาคต สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการเพิ่มพูนองค์ความรู้และคุณภาพในระดับสากล ยังคงความภูมิใจในศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย
  • หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • ARCHITECTURE
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • INTERIOR DESIGN
  • สาขาวิชาการออกแบบภายใน
  • หลักสูตรปริญญาโท
  • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (การบริหารจัดการออกแบบภายใน)
  • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  • ห้องปฏิบัติการ
  • ห้องปฏิบัติการการออกแบบ (Design Studios)
  • ห้องปฏิบัติการการออกแบบ เตรียมพร้อมสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ พร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อทุกการเรียนรู้ของนักศึกษา เต็มไปด้วยบรรยากาศสร้างสรรค์
  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
  • ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
  • ดูรายละเอียด
  • ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
  • ดูรายละเอียด