• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • School of Business Administration
  • ข้อมูลของคณะ
  • คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์ด้วยการฝึกทำธุรกิจจริงที่ผนวกความเชี่ยวชาญทุกสาขาของธุรกิจพร้อมเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์ ก้าวสู่การเป็นนักบริหารอนาคตไกล ที่เหนือกว่า นอกจากความรู้ด้านการบริหารธุรกิจต่างๆ ยังสอนเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ หามุมมองใหม่ๆทางธุรกิจ รวมทั้งการปลูกฝังมุมมองการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมให้ฝึกฝนทำธุรกิจจริง ให้นักศึกษามีพื้นฐานพร้อมประสบการณ์ เพื่อต่อยอดให้ประสบความสำเร็จได้ทุกสาขาของการบริหาร
  • หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • MARKETING
  • สาขาวิชาการตลาด
  • MANAGEMENT
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • FINANCE
  • สาขาวิชาการเงิน
  • BUSINESS COMPUTER
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • LOGISTICS MANAGEMENT
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
  • DIGITAL MARKETING
  • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  • INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT DEPARTMENT
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
  • FINANCIAL AND INVESTMENT DEPARTMENT
  • สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
  • หลักสูตรปริญญาโท
  • Master of Business Administration (English Program)
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
  • หลักสูตรภาษาไทย
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-ICT)
  • เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-SMEs)
  • สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เลือกเรียน 2 วิทยาเขต : กล้วยน้ำไท - รังสิต)
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-SMEs)
  • สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-CV)
  • สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า
  • หลักสูตรปริญญาเอก
  • Ph.D. Program in Knowledge Management
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  • CEMP (Creative Entrepreneurial Marketing Project)
  • ฝึกปฏิบัติงานในโครงการ CEMP
  • พร้อมลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจและการทำตลาดสินค้าของตนเอง ตั้งแต่นำเสนอความคิดด้านผลิตภัณฑ์ วางแผน การเงิน บัญชี วางแผนการตลาด แผนกการขาย การสร้างแบรนด์ นำแผนงานไปดำเนินธุรกิจจริง เรียนรู้การร่วมงานกันเป็นทีมกับเพื่อนนักศึกษาจากต่างสาขาวิชาและต่างคณะ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
  • รู้จักศิษย์เก่า
  • ประวิทย์ จิตนราพงศ์
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่
   บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
   รุ่น 12 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2522
   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
  • ประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปลุกปั้นร้านกาแฟและอาหารไทยจนกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจเอสเอ็มอีเจ้าตลาดเฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ และถือได้ว่าเป็นตำนานหนึ่งของธุรกิจกาแฟในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีสาขาทั้งหมดแล้ว 38 สาขาใน 7 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ดูไบ เซี่ยงไฮ้

   ส่วนหนึ่งในความสำเร็จของนายประวิทย์ จิตนราพงศ์ เชื่อว่าเป็นเพราะการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างพื้นฐานที่ดี สามารถนำไปต่อยอด และทำให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

   “มุมมองที่แตกต่างจากคนอื่น ทำให้เวลาที่เราคิด เราทำ เราวางแผน โดยมองไปถึงอนาคต... ว่าเราสามารถบริหารจัดการธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้หรือไม่”
  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
  • ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
  • ดูรายละเอียด
  • Undergraduate International Programs 2014
  • Details
  • ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
  • ดูรายละเอียด
  • ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557
  • ดูรายละเอียด
  • ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557
  • ดูรายละเอียด