• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • School of Engineering
  • ข้อมูลของคณะ
  • เน้นทั้งทฤษฎี การปฏิบัติ และการสร้างงานจริงด้วยห้องปฏิบัติการครบวงจร บ่มเพาะนักสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมการบริการ
   ให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิดจนกลายเป็นวิศวกรมืออาชีพในสาขาต่างๆที่ได้รับการยอมรับจากวงการวิศวกรรม นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงาน ก.พ. และสภาวิศวกร
  • หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • ELECTRONICS ENGINEERING
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • ELECTRICAL ENGINEERING
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • COMPUTER ENGINEERING
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • MULTIMEDIA AND INTERNET SYSTEM ENGINEERING
  • สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอิเทอร์เน็ต
  • ห้องปฏิบัติการ
  • ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ROBOTICS LAB
  • พร้อมสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ พร้อมในด้านคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และพร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาตัวเอง เน้นการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยก้าวทันยุคเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมห้องปฏิบัติการที่พร้อมให้ทุกความคิดสร้างสรรค์ไม่ถูกปิดกั้นไว้
  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
  • ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
  • ดูรายละเอียด