• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
   และการบริหารกิจการ
  • School of Entrepreneurship and Management
  • ข้อมูลของคณะ
  • หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์ร่วมกับ Babson College มหาวิทยาลัยด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจอันดับหนึ่งของอเมริกา คิดอย่างเป็นระบบของกระบวนการเสาะแสวงหาโอกาสธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นหลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่พัฒนาหลักสูตร จากการร่วมกับ Babson College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาการเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) ติดต่อกัน 20 ปี
  • หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • ENTREPRENEURSHIP
  • สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
  • หลักสูตรปริญญาโท
  • Master of Management in Entrepreneurship
  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
  • ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
  • ดูรายละเอียด
  • Undergraduate International Programs 2014
  • Details
  • ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
  • ดูรายละเอียด