• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • คณะมนุษยศาสตร์
   และการจัดการการท่องเที่ยว
  • School of Humanities and Tourism Management
  • ข้อมูลของคณะ
  • พร้อมรับ AEC ด้วยหลักสูตรภาษาและศาสตร์แห่งการบริการด้านต่างๆ รองรับธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม เน้นการปฏิบัติงานกับศูนย์ปฏิบัติการครบวงจร ที่ทันสมัยที่สุด สู่ผู้นำด้านบริการ ที่เดียวที่ให้โอกาสก้าวสู่ธุรกิจบริการอย่างแท้จริง ฝึกทำงานใน BU Restaurant และ BU Cafè ให้ได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้ทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติ ภายในห้องปฏิบัติการจำลองของโรงแรม ห้องพักมาตรฐาน ห้องชุดภัตตาคาร คอฟฟี่ช็อป และห้องครัว เพื่อเสริมทักษะเฉพาะสาขาให้แก่นักศึกษา
  • หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • HOTEL & RESTAURENT MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
  • สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ENGLISH
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • THAI
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • CHINESE FOR TOURISM AND HOSPITALITY
  • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • CHINESE FOR INTERNATIONAL BUSINESS
  • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
  • สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
  • HOTEL MANAGEMENT
  • สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
  • AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
  • หลักสูตรปริญญาโท
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
  • อาคารปฏิบัติการ
  • Tourism Tower
  • ความพร้อมสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้รับการยอมรับในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและความชำนาญในวิชาชีพ ผสมผสานกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมอาคาร และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและครบวงจร
  • BU Café
  • ความพร้อมสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้รับการยอมรับในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและความชำนาญในวิชาชีพ ผสมผสานกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมอาคาร และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและครบวงจร
  • BU Restaurant
  • ความพร้อมสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้รับการยอมรับในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและความชำนาญในวิชาชีพ ผสมผสานกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมอาคาร และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและครบวงจร
  • ห้องปฏิบัติการครัว
  • ความพร้อมสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้รับการยอมรับในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและความชำนาญในวิชาชีพ ผสมผสานกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมอาคาร และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและครบวงจร
  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
  • ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
  • ดูรายละเอียด
  • Undergraduate International Programs 2014
  • Details
  • ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
  • ดูรายละเอียด