• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • คณะนิติศาสตร์
  • School of Law
  • ข้อมูลของคณะ
  • เข้มข้นความรู้กฎหมายและมองมุมต่างอย่างสร้างสรรค์ จากการปฏิบัติงานจริง เพื่อก้าวสู่นักกฎหมายแห่งโลกอนาคต พร้อมสู่การเป็นนักกฎหมายที่สร้างสรรค์ โดดเด่นด้วยผลงานอันดับหนึ่งในวงการกฎหมาย คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์มีบทบาทในวงการวิชาการและวิชาชีพ
  • หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • นิติศาสตรบัณทิต(LL.B.)
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต Bachelor of Laws Program
  • หลักสูตรปริญญาโท
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
  • กลุ่มวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
  • กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ห้องปฏิบัติการ
  • ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง
  • พร้อมสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ลงมือปฏิบัติเสมือนจริงในห้องปฏิบัติการศาลจำลอง และปฏิบัติจริงกับ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้พร้อมสำหรับการเป็นนักกฎหมายที่สร้างสรรค์ โดดเด่น
  • สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
  • พร้อมสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ลงมือปฏิบัติเสมือนจริงในห้องปฏิบัติการศาลจำลอง และปฏิบัติจริงกับ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้พร้อมสำหรับการเป็นนักกฎหมายที่สร้างสรรค์ โดดเด่น
  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
  • ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
  • ดูรายละเอียด
  • ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
  • ดูรายละเอียด