• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี

  เทียบ/โอน

  นักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมัครดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี
  2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 2 ฉบับ
  2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
  3. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  6. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม จำนวน 2 ท่าน
  7. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิต 2,000 บาท

  นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับผู้จบ ปวส.

  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษในคณะสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาที่จบ ปวส. (รบ.1 ) จำนวน 2 ฉบับ
  2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ระดับ ปวส.
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท

  นักศึกษาเทียบโอนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับทางการ จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 2,000 บาท

  นักศึกษาเทียบโอนปริญญาตรีที่สอง

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับทางการ จำนวน 2 ฉบับ
  2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิต 2,000 บาท