• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี

  เอกสารและคุณสมบัติ

  1. ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
   (คลิกเพื่อ Download ใบสมัคร หรือขอรับ ณ สถานที่สมัคร)
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาผลคะแนนสอบ O-Net คะแนนสอบ GAT/PAT
   (เฉพาะผู้สมัครในโครงการคัดเลือก Admission GAT/PAT)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

  กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่