• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี

  คณะที่เปิดรับ

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และสาหรับผู้จบปวส. หรือ เทียบโอนหน่วยกิต

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และสาหรับผู้จบปวส. หรือ เทียบโอนหน่วยกิต

  1. คณะบัญชี
  2. คณะบริหารธุรกิจ
  3. คณะนิเทศศาสตร์
  4. คณะนิติศาสตร์
  5. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  6. คณะเศรษฐศาสตร์
  7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  8. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  11. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ
  12. คณะดิจิทัลมีเดีย และศิลปภาพยนตร์
  1. คณะบัญชี
  2. คณะบริหารธุรกิจ
  3. คณะนิเทศศาสตร์
  4. คณะนิติศาสตร์
  5. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  6. คณะเศรษฐศาสตร์
  7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  8. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  11. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ
  12. คณะดิจิทัลมีเดีย และศิลปภาพยนตร์

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (วิทยาลัยนานาชาติจีน)

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (วิทยาลัยนานาชาติจีน)

  1. ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  2. ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
  1. ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  2. ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (หลักสูตรสองภาษา)

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ และสาหรับผู้จบปวส. หรือ เทียบโอนหน่วยกิต

  1. คณะบริหารธุรกิจ
  2. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  1. คณะบริหารธุรกิจ

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ และสาหรับผู้จบปวส. หรือ เทียบโอนหน่วยกิต

   
  1. คณะบริหารธุรกิจ
   

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคบ่าย และสำหรับผู้จบปวส.หรือ เทียบโอนหน่วยกิต

   
  1. คณะบัญชี
  2. คณะบริหารธุรกิจ
   

  หลักสูตรปริญญาตรีที่สอง ภาคพิเศษ (เทียบโอนหน่วยกิต)

   
  1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
     

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และสาหรับผู้จบปวส. หรือ เทียบโอนหน่วยกิต

   
  1. คณะบัญชี
  2. คณะบริหารธุรกิจ
  3. คณะนิเทศศาสตร์
  4. คณะนิติศาสตร์
  5. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  6. คณะเศรษฐศาสตร์
  7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  8. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  11. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ
  12. คณะดิจิทัลมีเดีย และศิลปภาพยนตร์
   

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (วิทยาลัยนานาชาติจีน)

   
  1. ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  2. ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
   

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ และสาหรับผู้จบปวส. หรือ เทียบโอนหน่วยกิต

   
  1. คณะบริหารธุรกิจ
   

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคบ่าย และสำหรับผู้จบปวส.หรือ เทียบโอนหน่วยกิต

   
  1. คณะบัญชี
  2. คณะบริหารธุรกิจ
   

  หลักสูตรปริญญาตรีที่สอง ภาคพิเศษ (เทียบโอนหน่วยกิต)

   
  1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์