• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาเอก

  เอกสารและคุณสมบัติ

  เอกการสมัครเข้าศึกษา

  1. เอกสารสมัครเข้าเรียน สามารถดาว์นโหลดได้ ที่นี่
  2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ ระดับปริญญาโท (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  3. หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับ
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. รับสมัครนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า เช่น สาขาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์บรรณารักษ์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ หรือ มีประสบการณ์การทำงาน ในหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. ผู้สมัครมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษมายื่น เช่น TOEFL 550 (PBT) 213 (CTB)79 (IBT) หรือ IELTS 6.5 หรือผลการสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษเทียบเท่า ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

  หมายเหตุ : กรณีที่ผู้สมัครที่ยังไม่มีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้สมัครสามารถสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษภายในของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้

  กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่