• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาโท

  ขั้นตอนการรับสมัคร

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

  1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ที่นี่
  2. ยื่นใบสมัครฯ พร้อมสำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
   สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. บันทึกข้อมูลการสมัครและออกบัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือก
   (ผู้สมัครดูกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์จากบัตรสอบประจำตัวผู้คัดเลือก)

  สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

  1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่
  2. เลือกหลักสูตรปริญญาโท อ่านกำหนดการและเงื่อนไขการสมัคร
  3. บันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือก
   เพื่อดูกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์จากบัตรสอบประจำตัวผู้คัดเลือก
  4. มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยนำเอกสารประกอบการสมัครมาแสดงดังนี้
   • บัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือก
   • สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) 1 ฉบับ
    กรณีเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องนำสำเนาแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. มาด้วย
   • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   • สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ
   • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
   • เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบประกาศนียบัตรการอบรมหรือสัมมนา
    เพื่อใช้ในการขอยกเว้นการเรียน วิชาเสริมพื้นฐาน