• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาโท

  เอกสารและคุณสมบัติ

  เอกการสมัครเข้าศึกษา

  1. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
   จากมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ
  4. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
   ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

  หมายเหตุ : ยกเว้น นิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

  กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่