• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  ชนะเลิศมารยาทไทย

  8 เมษายน 2017

   ตัวแทนชมรมปาฐกถาและโต้วาที ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การประกวด
  มารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
  พระวรราชาทินัดดามาตุ ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่
  22-23 มีนาคม 2560 ฝึกซ้อมและควบคุมทีมโดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ เชื้ออินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา
  ชมรมปาฐกถาและโต้วาที

     1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพรพิรุณ เกิ่งสุววรณ นายสิรวิชญ์ สิงห์หนู นายจักรภัทร 
  ทองศรี ชั้นปีที่ 1 นายปฏิภาณ ยุวนะวณิช ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์
     2. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ รักชิด ชั้นปีที่ 2 นายธนวัฒน์ พรหมโชติ นายอนุชา
  เล็กประยูร นางสาววริสรา สงวนวงษ์ ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ นางสาววริสรา สงวนวงษ์ ชั้นปีที่ 1
  คณะนิเทศศาสตร์