• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  รองชนะเลิศการออกแบบนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่

  28 เมษายน 2017

   ทีม Eat4LIFE นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบุคคลภายนอก จากการแข่งขัน Thai PBS Hackathon : A media innovation for social change การออกแบบนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่บน Multi - Platform เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เมื่อวันที่ 7 - 9 เมษายน 2560 โดยเข้ารับโล่รางวัล และทุนการศึกษา 20,000 บาท จาก รศ.จุมพล  รอดคำดี  ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

  ประกอบด้วย นายธรรมนูญ เจียมจักร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และนายณรงค์ฤทธิ์ ช่วงชู สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.วิลาสินี  ยนต์วิกัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาด้านการทำแผนธุรกิจและการตลาด และ ภญ.ดร.ศิลจิต  อินทรพงษ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภคอาหาร