• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  TRANSFORM ธุรกิจ เพื่อพิชิตการเปลี่ยนแปลง

  29 พฤษภาคม 2017

  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DiMC) จัดงานสัมมนา DiMC Digital
  Forum หัวข้อ "Transform ธุรกิจ เพื่อพิชิตการเปลี่ยนแปลง" โดยมี คุณอารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief
  Strategy Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ถ่ายทอดประสบการณ์ในการ Transform องค์กรด้านการเงิน
  และการธนาคารที่มีอายุกว่า 110 ปี ให้ก้าวทันยุคสมัย และคุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการ The Standard
  ร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงในการปรับตัวของสื่อเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมแนะแนวการทำ Content เพื่อตอบโจทย์ผู้อ่าน
  ยุคใหม่ และอาจารย์สุธีรพันธุ์ สักรวัตร และอาจารย์ศิวัตร เชาวรียวงษ์ อาจารย์ประจำ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่
  20 พฤษภาคม 2560 ณ โถงกิจกรรม ชั้น 2 หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ