• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  TRAIN-THE-TRAINER : DIGITAL ACADEMY

  8 มิถุนายน 2017

   คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) ร่วมกับ บริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จำกัด (IRAC) จัดอบรมหลักสูตร Train-the-Trainer : Digital Academy การอบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้าง คณาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นวิทยากรมืออาชีพในยุคดิจิทัล ให้กับคณาจารย์จากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี ผศ.ดร.วีระพงศ์  มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึก ณ ห้องเรียน SEM2 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์